ศิลปการแสดง

ให้ความช่วยเหลือในการสร้างสรรค์การแสดงในประเทศฝรั่งเศสหรือในประเทศไทย ร่างและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เข้ากับความต้องการของผู้ประกอบอาชีพ ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ในประเทศฝรั่งเศส ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะ ที่กล่าวมานี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของฝ่ายวัฒนธรรมผู้มีหน้าที่ประสานงานกับผู้รับผิดชอบกิจกรรมวัฒนธรรมฝ่ายไทย ฝ่ายวัฒนธรรมมุ่งหมายที่จะนำเสนอความหลากหลายของงานสร้างสรรค์ร่วมสมัยของฝรั่งเศส และงานที่สืบทอดตามประเพณีนิยมที่มีมาช้านานต่อผู้ชมชาวไทย ทั้งในฐานะหน่วยประสานงานและแหล่งข้อมูล ฝ่ายวัฒนธรรมส่งเสริมสถาบันต่างๆและศิลปินชาวไทยในการพัฒนางานสร้างสรรค์ร่วมกับศิลปินชาวฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนบทละคร นักประพันธ์ดนตรี นักแสดง นักออกแบบท่าเต้น ฯลฯ อีกทั้งช่วยอำนวยความสะดวกแก่บุคคลเหล่านี้ในการจัดทำโครงงานของตน

ใส่ข้อมูลเมื่อ 16/08/2012

ด้านบนของหน้า