วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 วันมาลาเรียโลก

ในระยะเวลาสิบห้าปีที่ผ่านมา โรคมาลาเรียลดลงทั่วโลกและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งในประเทศไทย การติดเชื้อรายใหม่ลดลง (ร้อยละ 35 ทั่วโลกภายใน 15 ปี) การเสียชีวิตลดลงร้อยละ 50 การควบคุมการระบาดมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการคิดว่าทุกอย่างได้รับการแก้ไขแล้วอาจจะดูเกินจริง เนื่องจากประชากรราว 3.4 พันล้านคนยังคงเสี่ยงต่อการติดโรค

ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยารักษาโรคมาลาเรียทั่วไปมีประสิทธิภาพลดลง ปรสิตที่ก่อให้เกิดโรคดื้อยา โดยเฉพาะยาในกลุ่ม artemisinin ยุงพาหะมาลาเรียดื้อยาฆ่าแมลงเช่นเดียวกัน ตามที่แสดงในการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ของสถาบันปาสเตอร์กรุงเวียงจันทน์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา (l’Institut de Recherche pour le Développement) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

การดื้อยาดังกล่าวเป็นภัยคุกคามเป้าหมายกำจัดมาลาเรีย ประเทศไทยเกี่ยวข้องโดยตรงกับความท้าทายนี้ ในพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ โดยเฉพาะเขตชายแดนระหว่างไทยกับพม่า กัมพูชา และลาว มีการบันทึกถึงการอุบัติใหม่ของโรค ปัจจุบันมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มการต่อสู้มาลาเรียในไทยและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยผ่านโครงการ RAI (Regional Artemisinine Initiative) ที่ได้การสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย เพื่อให้โครงการดังกล่าวขยายคลอบคลุมทั้งสองฝั่งของชายแดน ซึ่งเป็นที่อยู่ ที่ทำงาน และที่ไปมาหาสู่ของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะ

ฝรั่งเศสเป็นประเทศหลักประเทศหนึ่งที่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การต่อสู้มาลาเรียในภูมิภาคผ่านเงินสมทบกองทุนโลกและการสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในอนาคตอันใกล้นี้ฝรั่งเศสจะลงนามข้อตกลงฉบับใหม่ว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินอีกกว่าหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยที่จะช่วยกำหนดแนวทางนโยบายการรักษาโรคมาลาเรีย การต่อสู้กับมาลาเรียยังคงเป็นเรื่องเร่งด่วนในแวดวงวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้ทั่วโลกอาจจะเกินกว่าห้าพันล้านเหรียญสหรัฐ ฝรั่งเศสจะให้การสนับสนุนเท่าที่จะสามารถทำได้

25th of April, 2016 – World Malaria Day

For the last 15 years, malaria has been decreasing worldwide and in South-East Asia, including in Thailand. With fewer new cases (- 35% worldwide) and a decrease of 60% of related deaths, the progress has been considerable. However, believing that everything is settled would be illusory.

First of all, around 3.4 billion persons are still at risk of contracting malaria. Today, in South-East Asia, the most common antimalarial treatments are less effective. Indeed, parasites generating the disease are becoming resistant, including to artemisinine. Mosquitoes, malaria vectors, are also becoming resistant to insecticides, as showed by a recent study conducted by the Pasteur Institute in Vientiane, the Institut de Recherche pour le Developpement and Kasetsart University in Bangkok.

Resistances are actually a threat to the malaria elimination efforts. Thailand is at the right center of this challenge. In forest and mountain regions, particularly in border areas with Myanmar, Cambodia and Lao PDR, outbreaks of the disease have been documented. Today, through the RAI (Regional Artemisinine Initiative), a regional program supported by the Global Fund against Aids, Tuberculosis and Malaria, it is possible to enhance the fight against malaria in Thailand and support inter-country co-operation to extend activities everywhere, on both sides of borders, where highly affected populations are living, working and circulating.

France is amongst the main funders of the fight against malaria in the region, through its contribution to the Global Fund, but also, its support of research programs. Very soon, France will sign a new funding agreement with the Faculty of Tropical Medicine, at the Mahidol University in Bangkok, for slightly over US $ 1 million, with the purpose of supporting a research program that should guide malaria treatment policies in the region. The mobilization against malaria must remain a priority, both for the scientific community and the public health. The global cost of ending malaria is above US $ 5 billion. At its level, France is proud to contribute to this elimination goal.

ใส่ข้อมูลเมื่อ 26/04/2016

ด้านบนของหน้า